وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 492,208
حجم معاملات : 8,978B
ارزش معاملات: 67,769B
ارزش بازار : 84,000,989B
تعداد نماد مثبت : 280
تعداد نماد منفی : 133
شاخص کل بورس

2,279,681.78
8639.05      0.38%
1402/03/13   17:05
شاخص کل فرابورس

28,813.34
188.89      0.66%
1402/03/13   17:19
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 308,728
حجم معاملات : 5,564B
ارزش معاملات : 60,968B
ارزش بازار : 16,040,426B
تعداد نماد مثبت : 224
تعداد نماد منفی : 109